„Pilotażowy Program Leader +” schemat I

W ramach kontraktu z Gminą Zielonki, Stowarzyszenie współrealizowało 8 miesięczny projekt pt. „KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA – Nowe wyzwania rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym”, realizowany w ramach ogólnopolskiego programu mającego na celu wdrożenie w Polsce europejskiego programu Leader +.

 

 

Projekt dotyczył docelowo opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 7 gmin (Zabierzów, Liszki, Wielka Wieś, Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca), graniczących z północnym Krakowem, z szerokim udziałem i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Zachowanie własnej tożsamości, ochrona unikalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przy nieuchronnych zmianach związanych z napływem nowych mieszkańców i „wielkomiejską” ekspansją, to zidentyfikowane problemy gmin podkrakowskich, które porozumiały się, by wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań na przyszłość. Chcieliśmy zbadać  oczekiwania mieszkańców co do kierunków rozwoju tego obszaru oraz przeprowadzić ekspercką analizę możliwości realizacji wykreowanych projektów. Dokument końcowy przygotowanej Zintegrowanej Strategii został poddany szerokiej konsultacji społecznej za pomocą m.in. zbudowanej - w ramach projektu - bazy e-mailowej mieszkańców. Chcąc zapoznać większe grono osób z naszą działalnością, zorganizowaliśmy konferencję prezentującą opracowany dokument Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) oraz rozpoczynającą działalność Lokalnej Grupy Działania; przygotowaliśmy w tym celu materiały konferencyjne i prasowe oraz ukazały się na ten temat informacje w mediach.

Podczas realizacji projektu udało nam się osiągnąć nasz cel. Pobudziliśmy  świadomość mieszkańców i zachęciliśmy ich do aktywnego uczestnictwa w lokalnym rozwoju. Przygotowaliśmy Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich gmin graniczących z północnym Krakowem i poddaliśmy ją opinii społecznej. Poinformowaliśmy wszystkich  mieszkańców o najważniejszych problemach oraz kierunkach rozwoju obszaru.

Utworzyliśmy Lokalną Grupę Działania - reprezentację mieszkańców i instytucji społecznych z obszaru realizacji projektu.

Przeprowadziliśmy konkurs dla młodzieży na stworzenie najciekawszej sołeckiej strony www obszaru 7 gmin. Do konkursu zostały zgłoszone 33 strony internetowe. Nagrodę Główną i tytuł najlepszej strony sołeckiej spośród 7 gmin zdobyła strona internetowa sołectwa Batowice - Grupa 10 Autorami zwycięskiej strony są: Krzysztof Sapeta i Joanna Sapeta.

Mamy nadzieję, że z naszym udziałem wypracowanie i wdrożenie wspólnej strategii dla tych ziem, uwzględniającej ich naturalne cechy geograficzne, historyczne i kulturowe, pozwoli w przewidywalnym czasie uzyskać efekt zrównoważonego rozwoju całego obszaru, z zachowaniem i twórczym wykorzystaniem jego unikalnych walorów przyrodniczych i niepowtarzalnych tradycji regionalnych.