Klub dobrego Rodzica

Projekt "Klub Dobrego Rodzica" realizowany był w II połowie 2004 roku w ramach zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jego realizacja nastąpiła poprzez zorganizowanie na terenie gminy punktu konsultacyjno-doradczego dla rodziców.

Celem utworzenia klubu rodzica była edukacja i integracja mieszkańców gminy, zwiększanie umiejętności rodzicielskich i interpersonalnych, poprawa relacji w rodzinach oraz szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień.

Podczas realizacji projektu ściśle współpracowaliśmy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pełnomocnikiem Wójta ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz etatowym pedagogiem szkolnym. Dzięki tak zintegrowanej współpracy zgodnie z założeniami wzbogacona została wiedza o środowisku społecznym gminy.

Ponieważ działający na terenie gminy w roku 2003 punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie i silny odzew ze strony mieszkańców z jakim się spotkał, pokazał dużą skalę zapotrzebowania na pomoc o tym profilu, a także wskazał kierunki w jakich jego działalność powinna być rozwijana, odpowiedzią Stowarzyszenia na to zapotrzebowanie było zorganizowanie Klubu.

Jedną z inspiracji jego powstania okazała się zgłaszana przez rodziców potrzeba zwiększania wiedzy na temat wychowania i rozwoju dzieci - czyli po prostu wiedzy jak być dobrym rodzicem. Dlatego na stworzonym już w 2003 roku gruncie, w roku 2004 roku rozszerzyliśmy działalność właśnie w tym kierunku.

Projekt zrealizowany został dzięki współpracy z naszymi partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Gminy Zielonki, Szkołami Podstawowymi i Gimnazjami z terenu gminy oraz osobami prywatnymi.

Więcej o projekcie: