Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert 2020

Zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku, realizowane na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.