Narzędzia dostępności

Pola naszej aktywności

Naszą uwagę koncentrujemy na obszarach działalności pożytku publicznego, wspierających rozwój „małych ojczyzn”

Obszary priorytetowe:

Nauka, kultura, ekologia

 • Edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Ekologia i ochrona środowiska naturalnego
 • Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Ochrona zabytków, dziedzictwo
 • Edukacja kulturalna

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tożsamość, tradycja narodowa

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Obszary uzupełniające:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz wspieranie organizacyjne osób, które podejmują takie działania
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność samorządowa
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Wspieranie organizacji pozarządowych

Wspieranie organizacji pozarządowych – obszary wsparcia:

 • Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
 • Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
 • Współpraca z administracją

Sport, turystyka, wypoczynek

 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i podnoszenie wiedzy w zakresie ekonomii
 • Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości
 • Odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,