Podziękowania za 1,5%

LIST OTWARTY

 

DZIĘKUJEMY za Państwa wpłaty 1% / 1,5%

Serdecznie dziękujemy naszym wszystkim Darczyńcom, którzy w zeznaniu podatkowym składanym w 2022 roku wskazali nasze stowarzyszenie, jako beneficjenta odpisu 1% z podatku dochodowego za rok 2021. Wasz wspólny gest dobrej woli zaowocował w 2022 roku wpływem na konto stowarzyszenia kwoty 47.245 zł. W listopadzie 2022 r. otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego potwierdzenie przekazania tej kwoty, lecz ze względu na ochronę danych osobowych przekazana nam informacja o naszych darczyńcach jest bardzo zdawkowa lub żadna. Trudno jest nam w związku z tym podziękować każdemu z Państwa z osobna, zatem czynimy to za pośrednictwem tego listu otwartego.

Zgodnie z naszymi wiosennymi deklaracjami, darowane nam środki wykorzystujemy przede wszystkim na cele wskazane przez Państwa w PIT-ach. Są to wydatki realizowane m.in. przez działające na terenie gminy Zielonki szkoły i przedszkola, Ochotnicze Straże Pożarne, zespoły i grupy działające przy Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kulturowej Fermata, Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów, Stowarzyszenie Perła Pękowic, Koła Gospodyń Wiejskich w Korzkwi i Owczarach, Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic, klub sportowy TS Węgrzce, Sołectwo Osiedle Łokietka i inne. Pozostałe środki przeznaczamy jako udział własny naszego stowarzyszenia w realizacji projektów edukacyjnych, na które pozyskujemy środki z grantów i od sponsorów.

 

W 2022 były to projekty:

  • „Eko Zielonki” – projekt dofinansowany przez Gminę Zielonki,
  • „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert - edycja 2022” - projekt edukacyjny dofinansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego, 
  • "Jestem EKO - segreguję wszystko!” – projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gminy: Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Wielka Wieś
  • „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji - edycja 2022" - warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich” – projekt dofinansowany przez Powiat Krakowski i Gminę Zielonki,

Więcej o tych projektach można przeczytać na naszej stronie www.srgz.zielonki.pl w zakładce Projekty.

 

W roku 2023 planujemy również wzorem lat ubiegłych kolejną akcję pozyskania środków z odpisu podatkowego 1,5%, tym razem za rok 2022, dla szkół i przedszkoli z terenu gminy Zielonki oraz innych podmiotów wymienionych powyżej.

Środki z 1% planujemy także wydatkować:

  1.  na konkretne cele wskazane przez Państwa w PIT-ach za 2021-2021 r.;
  2.  na realizację edukacyjnych projektów ekologicznych dla dzieci i młodzieży;
  3.  na realizację edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły - uzdolnioną muzycznie młodzież;
  4.  na wkład własny, który musimy dołożyć do pozyskanych samorządowych i rządowych dotacji na realizację naszych projektów.

 

Motywem przewodnim naszego działania jest zdobywanie umiejętności pokazywania dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów, właściwej oceny własnych możliwości, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi. Jak pokazuje doświadczenie, nasze projekty dobrze wpisują się w podstawowe założenia działalności stowarzyszenia, skierowanej na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich.

 

Arnold Kuźniarski

Prezes Stowarzyszenia

 

DZIĘKUJEMY